UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Vzdělávací programy - Experimenty z fyziky
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100

Popis vzdělávacího programu

Název programu: Experimentování ve výuce fyziky na ZŠ
Autor programu: Mgr. Ladislav Dvořák
Lektoři programu:
 • doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
 • Mgr. Petr Novák, Ph.D.
 • Mgr. Ladislav Dvořák
Anotace programu: V rámci vzdělávacího programu s názvem „Experimentování ve výuce fyziky na ZŠ“ budou frekventanti tohoto vzdělávacího programu seznámeni se začleněním inovativních metod práce (IBSE – Inquiry Based Science Education), technikou experimentování a vybranými fyzikálními experimenty do výuky na ZŠ. Vzdělávací program „PExperimentování ve výuce fyziky na ZŠ “ představí možné začlenění IBSE i fyzikálních experimentů do vybraných témat či výukových projektů do výuky přírodovědy (I. st. ZŠ), fyziky (II. st. ZŠ) a případně dalších příbuzných přírodovědných předmětu (matematika, chemie aj.).
Fyzikální experimenty představené v rámci vzdělávacího programu mohou být využity v environmentální výchově jakožto průřezovém tématu RVP ZV. Vzdělávací program „Experimentování ve výuce fyziky na ZŠ“ a jeho jednotlivé segmenty ukazují na nenahraditelnost a vysokou didaktickou hodnotu přírodovědného (fyzikálního) experimentu jakožto jednoho ze základních vyučovacích prostředků využívaných ve výuce fyziky a dalších přírodovědných předmětů. IBSE i představované fyzikální experimenty mají spojitost s běžným životem a napomáhají tak žákům uplatnit znalosti z fyziky a zároveň je učí správně analyzovat, interpretovat a objevovat vzájemné vazby ve všech přírodních vědách.
Širší začlenění jednoduchých a bezpečných fyzikálních experimentů a IBSE do výuky na ZŠ napomáhá žákům k lepšímu pochopení fyzikálního i přírodovědného učiva a vede i k zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků. Bez efektu nezůstává ani rozšiřování kompetencí žáků a to např. kompetencí pracovních, kompetencí k řešení problémů, k učení a v neposlední řadě jsou díky fyzikálním pokusům a IBSE rozvíjeny i kompetence v oblasti sociální a personální, neboť žáci jsou v rámci experimentování konzultují a argumentují různé pracovní postupy a výsledky. Pro mnohé učitele přináší jednoduché, výstižné a bezpečné fyzikální experimenty inovativní přístup a jsou alternativou, jak bez počítače a internetu zaujmout současnou moderní „net genaration“ žáků a studentů.

Struktura vzdělávacího programu

 1. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Experimentování s jednoduchými pomůckami a hračkami

 2. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Experimentování s lidským tělem

 3. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Vlastnosti látek a mechanika

 4. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Energie a termika

 5. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Elektřina a elektromagnetismus

 6. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Využití smartphonu s OS Android při experimentování ve výuce fyziky

 7. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Využití GPS přijímače při jednoduchých měřeních ve výuce fyziky

 8. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Využití Wherigo ve výuce fyziky a příprava cartridge

Studijní materiály

Experimentování ve výuce fyziky na ZŠ

 • Smartphony a tablety při jednoduchém experimentování: ODP, PDF.
 • Aplikace využitelné při jednoduchém experimentování: ODP, PDF.
 • Praktické využití smartphonů a tabletů při jednoduchém experimentování: ODP, PDF.
 • Seznam aplikací použitých při kurzu: ODT, PDF.

Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=