UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Vzdělávací programy - Mentoring v mateřské škole
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100

Popis vzdělávacího programu

Název programu: Mentoring v mateřské škole
Autor programu:

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Lektoři programu:
 • PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

 • Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

 • Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Anotace programu:

V rámci vzdělávacího programu s názvem „Mentoring v mateřské škole“ budou frekventantky tohoto vzdělávacího programu seznámeny s novými metodami a formami práce v mateřské škole směřujícími k individualizaci předškolního vzdělávání. Vzdělávací program představí mentoring jako formu podpory rozvoje studentů oboru Učitelství pro mateřské školy, ale také jako podporu rozvoje učitelů fakultních mateřských škol.

Mentoring má úzkou vazbu na podporu sebereflektivních dovedností a tím také na podporu zkvalitňování vzdělávání práce v mateřských školách. Součástí vzdělávacího programu bude práce s videonahrávkami, které napomáhají v uvědomování si pozitivních, ale i méně efektivních momentů ve vzdělávací práci učitele mateřské školy a jeho vlivu na rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte. Právě uvědomění si těchto fragmentů vzdělávací práce pomáhá učiteli poznávat dopady svých přístupů a svého jednání na utvářející se sebepojetí dítěte a jeho osobnost.

Kromě těchto efektů přináší analýza videonahrávek a jejich rozbor podkladový materiál pro zpětnovazební rozhovor se studenty či kolegy z mateřské školy. Ve svém důsledku rozvíjí profesní kompetence učitelky mateřské školy, především kompetenci didaktickou, komunikativní, sociální, diagnostickou a sebereflektivní

Struktura vzdělávacího programu

Cílem DVPP je rozvinout profesní kompetence (znalosti, zkušenosti, dovednosti) učitelek fakultních mateřských škol především v oblasti individualizace předškolního vzdělávání a kompetence potřebné pro mentorování a vedení studentů PdF MU v Brně v různých formách pedagogické praxe. Rozvinuté kompetence mohou účastnicím pomoci ovlivnit nejen kvalitu své vlastní práce a kvalitu pregraduální přípravy studentů PdF MU, ale i kvalitu práce kolegyň z MŠ.

 

Učitelé se naučí:

 • pracovat pomocí nových vzdělávacích metod
 • smysluplně a efektivně organizovat předškolní vzdělávání
 • vyhodnocovat svoji práci
 • plánovat vlastní rozvoj
 • poskytovat zpětnou vazbu studentům PdF MU (případně kolegyním)

Učitelé dostanou:

 • Odborný a metodický text k vedení praxí studentů oboru učitelství pro mateřské školy.
 • Odborný a metodický text k plánování a organizaci předškolního vzdělávání.
 • Komentované videonahrávky.

Témata výuky:

1. blok (4 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)

název: Profesní sebepojetí učitele (sebereflektivní metody a techniky, vedení portfolia, videotrenink interakcí)

 

2. blok (4 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)

název: Mentoring (výcvik v komunikaci, peer-spolupráce, týmová práce, řešení konfliktní situací apod.)

 

3. blok (4 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)

název: Organizace předškolního vzdělávání (individualizace vzdělávání, typy inteligencí, organizační formy, projektování)

 

4. blok (4 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)

název: Zpětná vazba (analýza videonahrávek, komunikační dovednosti, hospitační záznam)

Harmonogram vzdělávacícho programu

1. kurz

 • 1. 11. - Profesní sebepojetí učitele, reflexe a sebereflexe v práci učitele
 • 15. 11. - Mentoring 
 • 29. 11. - Plánování a organizace vzdělávání
 • 18. 1. - Analýza videonahrávek, hodnocení studenta na praxi

2. kurz

 • 7. 3.  Profesní sebepojetí učitele, reflexe a sebereflexe v práci učitele
 • 14. 3. Mentoring 
 • 21. 3. - Plánování a organizace vzdělávání
 • 19. 6. - Analýza videonahrávek, hodnocení studenta na praxi

Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=